Πρόταση της ΕΙΙΡΑ για παροχή φορολογικού κινήτρου στους διαφημιζόμενους για διαφημιστικές επενδύσεις

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΤΤ και ΕΙΙΡΑ, για την επίλυση ζητημάτων της ραδιοφωνίας.
24/04/2019
#2 Διμηνιαίο δελτίο ακροαματικότητας ραδιοφώνου και ΡΦ σταθμών Αττικής, περιόδου 08Απρ19-16Ιουν19.
20/06/2019

Πρόταση της ΕΙΙΡΑ για παροχή φορολογικού κινήτρου στους διαφημιζόμενους για διαφημιστικές επενδύσεις

Group of Multiethnic Diverse Hands Raised

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

 1. Πλεονεκτήματα/σκοπός προτεινόμενης ρύθμισης:

Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης του τομέα των ραδιοφωνικών μέσων ενημέρωσης, ο οποίος έχει πληγεί πολλαπλά τα τελευταία χρόνια, συνεπεία της κρίσης της Ελληνικής οικονομίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχονται κίνητρα για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης και ανάληψης χορηγίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της επικοινωνίας στην οικονομική δραστηριότητα. H προτεινόμενη ρύθμιση θα έχει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι θετικές συνέπειες για την Ελληνική οικονομία και δη για τον κλάδο της ραδιοφωνίας:

 • Διάσωση πολλών μικρών επιχειρήσεων και συνακόλουθη διασφάλιση (ακόμα και αύξηση) των θέσεων εργασίας. Επισημαίνεται ότι στα χρόνια της κρίσης ο κύκλος εργασιών των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση που ξεπέρασε και το 75%. Η μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης και η θέσπιση νέου πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, με τη μορφή ποσοστού (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, επιβάρυναν την ήδη δυσμενή κατάσταση.
 • Αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, με συνακόλουθη αύξηση της κατανάλωσης και ευεργετική επίδραση στους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες της Χώρας.
 • Δημοσιονομικά οφέλη (αύξηση ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών εσόδων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών).
 1. Χαρακτηριστικά προτεινόμενης ρύθμισης:

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην παροχή κινήτρου στους διαφημιζόμενους μέσω της προσαύξησης της φορολογικής βαρύτητας των διαφημιστικών δαπανών, που πραγματοποιούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η ελάφρυνση θα υπολογίζεται επί του ποσού της υπερβάλλουσας διαφημιστικής δαπάνης του «έτους επιδότησης» έναντι της διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2018. Οι συντελεστές επιδότησης που προτείνονται για τα έτη 2019 – 2023 είναι:

 

-Η υπερβάλλουσα δαπάνη διαφήμισης για τα έτη 2019 – 2020 έναντι αυτής του έτους 2018 θα εκπίπτει από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

-Η υπερβάλλουσα δαπάνη διαφήμισης για τα έτη 2021 – 2023 έναντι αυτής του έτους 2018 θα εκπίπτει από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 75%.

 

Για την εφαρμογή του μέτρου και την δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού προτείνεται η πρόσθεση δύο νέων πεδίων στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το φορολογικό έτος 2019 και εντεύθεν.

Στο πρώτο πεδίο θα καταχωρηθεί άπαξ το ποσό της ραδιοφωνικής διαφημιστικής δαπάνης του έτους βάσης 2018 ενώ στο δεύτερο θα καταχωρείται ετησίως η δαπάνη που αφορά στο έτος φορολογίας.

Με ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση, θα προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών & Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την οποία μετά το πέρας της πρώτης 5ετίας θα καθορίζεται κάθε φορά το έτος βάσης για την εφαρμογή του φορολογικού κινήτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης.  

 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Τα έσοδα των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Χώρας για το 2018 είναι € 30 εκ περίπου. Στους κάτωθι πίνακες υπολογίζονται ενδεικτικά για τα έτη 2019-2023, η μέγιστη δημοσιονομική επίπτωση, καθώς και η μέγιστη φορολογική ελάφρυνση των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, βάσει των εξής παραδοχών:

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Αύξηση διαφημιστικής δαπάνης εκ της εφαρμογής της ρύθμισης

-Αύξηση διαφημιστικής δαπάνης 2019 έναντι 2018: +10%

-Αύξηση διαφημιστικής δαπάνης 2020 έναντι 2019: +5%

-Αύξηση διαφημιστικής δαπάνης 2021 έναντι 2020: +5%

-Αύξηση διαφημιστικής δαπάνης 2022 έναντι 2021: +2%

-Αύξηση διαφημιστικής δαπάνης 2023 έναντι 2022: +2%

 

Φορολογικός συντελεστής

Εφαρμόζονται οι ισχύοντες συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2019 και μετά (σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4579/2018 και ισχύει σήμερα).

 

Υπολογισμός επιδότησης

Ετος

% αύξησης
Δαπάνης έναντι Δαπάνης προηγούμενου
Ετους

Διαφημιστική
Δαπάνη
Ετους
(σε εκ.ευρώ)

Υπερβάλλουσα Διαφημιστική Δαπάνη έναντι
Δαπάνης 2018
(σε εκ.ευρώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ
(σε εκ.ευρώ)

2019
+100%

2020
+
100%

2021
+75%

2022
+75%

2023
+75%

2018

 

30,0

 

 

 

 

 

 

2019

+10%

33,0

3,0

+3,0

 

 

 

 

2020

+5%

34,7

4,7

 

+4,7

 

 

 

2021

+5%

36,4

6,4

 

 

+4,8

 

 

2022

+2%

37,1

7,1

 

 

 

+5,3

 

2023

+2%

37,9

7,9

 

 

 

 

+5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ /ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ – (ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογικοί Συντελεστές

28%

27%

26%

25%

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογική Προσαύξηση Υπερβάλλουσας Διαφημιστικής Δαπάνης Χ Συντ.φορ.εισοδήματος (σε εκ.ευρώ)

0,8

1,3

1,2

1,3

1,5

 

Η εφαρμογή ποσοστού φραγής (ως κατωτέρω παρ. 4) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 80% των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι είτε ζημιογόνες ή με μικρά κέρδη μέχρι 15 χιλ. ευρώ (βλ. «Καθημερινή», 30/9/2018), οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα ότι η δημοσιονομική επίπτωση από την εφαρμογή του μέτρου θα είναι μικρότερη από τα ανωτέρω μεγέθη.

 

 1. Περιορισμός – φραγή:

Για τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες κατά το έτος επιδότησης κατατάσσονται στις μεγάλου μεγέθους, βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2017, άρθρο 2 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) προτείνεται η εφαρμογή ενός ανώτατου ποσοστού φραγής της υπερβάλλουσας διαφημιστικής δαπάνης, πχ +15% ανά έτος.

 

 1. Εξαιρέσεις:

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται και δεν τυγχάνουν της παραπάνω φορολογικής ελάφρυνσης:

– Οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το έτος επιδότησης είναι συνδεδεμένες (βάσει του ορισμού των διατάξεων του Ν.4172/2013, άρθρο 2) με μία ή περισσότερες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις. Η εξαίρεση εφαρμογής του φορολογικού πλεονεκτήματος αφορά αποκλειστικά και μόνο στη διαφημιστική δαπάνη των διαφημιζομένων επιχειρήσεων που έγινε μέσω των Ρ/Σ των συνδεδεμένων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων είτε άμεσα ή μέσω διαφημιστικών επιχειρήσεων.

-Οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας).

-Οι επιχειρήσεις οι οποίες μεσολαβούν μεταξύ διαφημιζόμενων και Μέσων για την αγορά και πώληση ραδιοφωνικής διαφήμισης.

 

 1. Κυρώσεις:

Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται επί πλέον πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που δεν καταλογίσθηκε.

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η θέσπιση ειδικής διάταξης νόμου για την παροχή φορολογικού κινήτρου με το εξής περιεχόμενο:

 

ΑΡΘΡΟ …

 1. Οι δαπάνες διαφήμισης και ανάληψης χορηγίας σε νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους προσαυξημένες ως εξής: (α) Η υπερβάλλουσα δαπάνη για τα έτη 2019 έως 2020 έναντι αυτής του έτους 2018 (έτους βάσης) εκπίπτει από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% (β) Η υπερβάλλουσα δαπάνη για τα έτη 2021 έως 2023 έναντι αυτής του έτους 2018 (έτους βάσης) εκπίπτει από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 75%. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του ν. 4172/2013. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται το έτος βάσης, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή του παρόντος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στο παραπάνω εδάφιο πενταετίας. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.
 2. Για τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες κατά το έτος επιδότησης κατατάσσονται στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2  του ν. 4308/2014, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για ποσά υπερβάλλουσας διαφημιστικής δαπάνης με ανώτατο ύψος το 15% της διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2018 (έτος βάσης). 
 3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το έτος επιδότησης είναι συνδεδεμένες (βάσει του ορισμού των διατάξεων του Ν.4172/2013, άρθρο 2) με μία ή περισσότερες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη διαφημιστική δαπάνη των διαφημιζομένων επιχειρήσεων που έγινε μέσω των Ρ/Σ των συνδεδεμένων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων είτε άμεσα ή μέσω διαφημιστικών επιχειρήσεων.

β) Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης.

γ) Επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης για την αγορά και πώληση ραδιοφωνικής διαφήμισης.

 1. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται επί πλέον πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που δεν καταλογίσθηκε.