Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΙΙΡΑ, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της ΕΙΙΡΑ με την ΕΔΕΜ για τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών δημιουργών
19/05/2021
#13 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής
17/06/2021

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΙΙΡΑ, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ”

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη του Αστικού Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ώρα 15:00, μέσω τηλεδιάσκεψης και, κατά την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid- 19, που ελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 89 του ν. 4790/2021, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  • Έγκριση απολογισμού δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη για τα πεπραγμένα μέχρι και 31/12/2020.
  • Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης.
  • Τροποποίηση των άρθρων 1 (όρος 1.2.), 2 (όρος 2.1.), 3 (όρος 3.1.), 4, 5 (όρος 5.1.), 6 (όροι 6.3, 6.5., 6.6., 6.7. και 6.8.), 7 (όροι 7.1., 7.2., 7.4. και 7.5.), 8 (όρος 8.2.), 9 (όρος 9.1.), 10 (όροι 10.1. και 10.2.), 11 (όροι 11.1. και 11.3.), 12 και 13 (όρος 13.2) του ισχύοντος Καταστατικού του σωματείου.
  • Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Διάφορες Ανακοινώσεις – Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και δικαίωμα ψήφου θα έχουν αυστηρά και μόνον όσα μέλη έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές τους προς την Ένωση μέχρι και το έτος 2020. Για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους, τα μέλη του Σωματείου μπορούν να επικοινωνούν με τον Ταμία της Ένωσης κ. Νικόλαο Μπιλίρη (nikosbiliris@gmail.com).

Οι δικαιούχοι θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών μέσων κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Προς τούτο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική πρόσκληση (με σύνδεσμο -link στη διαδικτυακή πλατφόρμα zoom) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νομίμων εκπροσώπων των μελών του Σωματείου ή των προσώπων που έχουν οριστεί ειδικά ως εκπρόσωποι των μελών για τη συμμετοχή τους στα όργανα της ΕΙΙΡΑ. Εφόσον μέλος του Σωματείου επιθυμεί να ορίσει άλλο πρόσωπο, ειδικά για τη συμμετοχή του στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να αποστείλει, το αργότερο μέχρι την προτεραία της Συνέλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΙΙΡΑ (info@eiira.gr) έγγραφη εξουσιοδότηση, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό.

Aθήνα, 10 Ιουνίου 2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ