Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Radiodays Europe. The meeting point for the world of radio and audio
30/08/2018
Παρέμβαση ΕΙΙΡΑ για τη διαχείριση και απόδοση των δικαιωμάτων στους δημιουργούς.
30/11/2018

Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Group of Multiethnic Diverse Hands Raised

Παρατηρήσεις στο άρθρο 1 (έννοια και λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών):

(α) Θα πρέπει να εισαχθούν συγκεκριμένες διατάξεις για τη λειτουργία των παρόχων δικτύου, με τους οποίους θα συμβληθούν οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθμοί για τη μετάδοση του προγράμματός τους. Κατά την άποψή μας, ο πάροχος δικτύου θα πρέπει να είναι διακριτικό νομικό πρόσωπο από τον αδειούχο ραδιοφωνικό σταθμό. Ωστόσο, οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του παρόχου δικτύου, υπό όρους που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.

(β) Το μοντέλο της δημοπρασίας δεν συμβαδίζει με τη φύση του ραδιοφωνικού μέσου και ενδέχεται να οδηγήσει σε μονοπωλιακές καταστάσεις και σε στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί πιστή αντιγραφή των διατάξεων του ν. 4339/2015 για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ουδαμώς έχει λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν επί το πλείστον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και -ιδίως στην Περιφέρεια- έχουν χαρακτηριστικά οικογενειακών επιχειρήσεων. Επίσης, το παρόν σχέδιο νόμου αγνοεί παντελώς τις ευρείες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα του audio broadcasting. Εν κατακλείδι, η διαδικασία αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας, όπως προβλέπει ο ν. 4339/2015 για την τηλεόραση, κρίνεται εντελώς απρόσφορη και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του  ραδιοφωνικού μέσου.

(γ) Προτείνουμε ένα σύστημα αξιολόγησης των υποψηφίων, με χαρακτηριστικά beauty contest (σύμφωνα και με τις επιταγές του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος), επί τη βάσει κριτηρίων που κατανέμονται σε δύο ομάδες και αξιολογούνται σε δύο στάδιο: 1ο στάδιο: έλεγχος συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (νομική μορφή υποψηφίου, έλεγχος ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, έλεγχος διαφάνειας, πόθεν έσχες) & 2ο στάδιο: αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας του υποψηφίου και έγκριση περιεχομένου για την κατηγορία της αιτούμενης άδειας. Ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των κριτηρίων του δεύτερου σταδίου, τις δε λεπτομέρειες μπορεί να καθορίσει η Προκήρυξη.

 

Παρατηρήσεις στο άρθρο 2 (πλαίσιο  διαδικασίας  αδειοδότησης):

(α) Παράγραφος 2 άρθρου 2:  Θα πρέπει να προστεθεί ότι ο Χάρτης Συχνοτήτων εκδίδεται ύστερα από δημόσια διαβούλευση.

(β) Παράγραφος 4 του άρθρου 2: Εάν εισαχθεί το μοντέλο της δημοπρασίας -κάτι που κατά τη γνώμη μας, για τους λόγους που εξηγήσαμε αμέσως παραπάνω (βλ. άρθρο 1) δεν συμβαδίζει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ραδιοφωνικού μέσου- η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να καθοριστεί, αφού ληφθούν υπόψη στοιχεία της αγοράς και προηγηθεί διαβούλευση.

 

Παρατηρήσεις στο άρθρο 4 (ύψος εταιρικού κεφαλαίου):

Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με το  ελάχιστο  καταβεβλημένο  εταιρικό  κεφάλαιο  των  υποψηφίων θα πρέπει να εκδοθεί ύστερα από διαβούλευση.

 

Παρατηρήσεις στο άρθρο 9 (οικονομική βιωσιμότητα):

Το κριτήριο της βιωσιμότητας έχει λογική σε ένα σύστημα αδειοδότησης με χαρακτηριστικά beauty contest (βλ. την παρατήρησή μας επί του άρθρου 1). Εφόσον διατηρηθεί το μοντέλο της δημοπρασίας, το άρθρο 9 θα πρέπει να απαλειφθεί. Εξάλλου, παρόμοια ρύθμιση δεν περιέχει ούτε ο ν. 4339/2015 για την τηλεόραση.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος αξιολόγησης της βιωσιμότητας του υποψηφίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, είναι αόριστος. Θα πρέπει να εξειδικευτούν οι παράμετροι και τα επί μέρους κριτήρια.

 

Παρατηρήσεις στο άρθρο 13 (διαδικασία δημοπρασίας):

Για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω (βλ. άρθρο 1) το μοντέλο της δημοπρασίας αλλοιώνει τη φύση του ραδιοφωνικού μέσου.

 

Παρατηρήσεις στο άρθρο 14 παρ. 6 (περιορισμοί στη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών):

Να διαγραφεί η σχετική παράγραφος και να παραμένει, ως ισχύει σήμερα, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11 εδαφ. β του ν. 3592/2007 «Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος».

 

Παρατηρήσεις στο άρθρο 16 (Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή):

Για τους όρους και τη διαδικασία της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή (κριτήρια διείσδυσης κ.λπ.) θα πρέπει να προηγηθεί μεγάλη περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι καμία μετάβαση δεν έγινε απλώς με νομοθετική ρύθμιση και “βίαιη” προσαρμογή της αγοράς, αλλά (όπου έχει εκκινήσει, χωρίς μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο) μετά από πολλά έτη testing, διαβούλευσης και “δοκιμαστικών/πειραματικών εκπομπών” κατόπιν σχετικών αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό και για να εκπληρωθεί νομοθετικά η βούληση της Πολιτείας για αυτό το θέμα θα πρέπει να επιτραπεί η εκκίνηση δοκιμαστικής εισαγωγής της στην αγορά (τεχνολογικά και προϊοντικά).  Κατόπιν, και εφόσον αξιολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς τα αποτελέσματα, τότε και μόνο τότε να εισαχθεί (ή να απορριφθεί) η μετάβαση (και πάλι με πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου) στο DAB.

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προτείνουμε:

(α) Να προστεθεί ρητή διάταξη στο άρθρο 16 (ως παράγραφος 3), η οποία θα ορίζει ότι: “Οι λειτουργούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, συνεχίζουν να εκπέμπουν μέσω επίγειων αναλογικών πομπών, έως ότου χορηγηθούν άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής εκπομπής ελεύθερης λήψης και ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ψηφιακή επίγεια ραδιοφωνική ευρυεκπομπή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ανά κατηγορία και εμβέλεια ραδιοφωνικού προγράμματος»

(β) Να προστεθεί ρητή διάταξη στο άρθρο 16 (ως παράγραφος 4), σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμαστικών εκπομπών ως εξής:

«Με την απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζεται και το πλαίσιο διενέργειας δοκιμαστικών εκπομπών από τους λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου».